Вече не може да бъдете осъден автоматично, ако не ви намерят на адреса ви

Измененията на ГПК от 27.10.2017 г.

С измененията в Гражданския процесуален кодекс от края на 2017 г. отпадна възможността да бъдете осъден автоматично, без да имате възможност да се защитите, ако не ви намерят на постоянния или настоящия ви адрес (това важи само за гражданите, но не и за юридическите лица).

В кои случаи срещу вас може да бъде издадена заповед за незабавно изпълнение?

В случай че срещу вас е издадена заповед за незабавно изпълнение и изпълнителен лист въз основа на някой от следните документи: извлечение от счетоводните книги за вземане на банка, вземане по нотариален акт или договор с нотариална заверка на подписите, по особен залог, ипотечен акт и залог, акт за начет или запис на заповед, съдебният изпълнител има задължението да ви връчи заповедта за незабавно изпълнение заедно с копие на документа, въз основа на който е издадена от съда.

Връчване на заповедта за незабавно изпълнение от съдебния изпълнител

Съдебният изпълнител трябва да ви потърси на постоянния и на настоящия ви адрес /ако е различен/, както и на адреса по месторабота, най-малко три пъти в рамките на един месец, като едно от посещенията задължително се извършва в почивен ден. Ако съдебният изпълнител не ви открие на известните за вас адреси, на входната врата залепва уведомление, че можете да получите заповедта за незабавно изпълнение в кантората на съдебния изпълнител в срок до две седмици.

Ако не се явите, заповедта за незабавно изпълнение се оформя като връчена чрез залепване на уведомление и съобщение за начина на връчването се изпраща до съда, който е издал заповедта за незабавно изпълнение.

Предявяване на иск от кредитора и повтаряне на процедурата по връчване на книжа

В тази ситуация съдът указва на кредитора ви, че може да предяви иск за вземането си в едномесечен срок, като доплати необходимата държавна такса и спира изпълнението срещу вас, ако е издаден изпълнителен лист, докато спорът се разглежда от съда.

Отново ще бъдете потърсен за връчване на съдебни книжа по постоянен, настоящ адрес и месторабота по правилата, посочени по-горе. Ако съдебният призовкар не може да ви открие на адреса и след като е залепил уведомление на входната врата, то съдът ви назначава служебен адвокат или така наречения особен представител. Първоначално разходите за възнаграждение на особения представител се извършват от кредитора ви, но в случай че загубите делото въпреки тази защита, всички разходи за воденето му – държавни такси, хонорари и разходи за съдебен изпълнител – се поемат от губещата страна.

Извод

Изводът е, че ще получите защита и дело ще се проведе, въпреки вашето отсъствие от адреса, но има шанс да бъдете осъден, тъй като особеният представител няма реална връзка с вас и може да предяви само правните възражения, които са очевидни от представените от кредитора документи по делото.

Забележка: Изложените правила за водене на дело и назначаване на особен представител са валидни и когато срещу вас има издадена заповед за изпълнение, без да е представен специален документ, за вземане на стойност до 25 000 лева или за предаване на движими вещи, приети със задължение за връщането им.

Вече не може да бъдете осъден автоматично, ако не ви намерят на адреса ви
колони на древна сграда
Към началото