Обжалване на наказателно постановление за административно нарушение

полицейски автомобил

Статията е съобразена с измененията на Закона за административните нарушения и наказания в сила от 24.12.2021 г., но не разглежда изчерпателно всички случаи, посочени в закона. Фокусът тук е върху наказанията „глоба“ и „имуществена санкция“.

Съставители на актове за установяване на административно нарушение

Актът може да бъде съставен от служител на пътна полиция, от общински служител, служител на държавна агенция, дирекция или министерство и при всички случаи възниква правото ви да оспорвате констатираното нарушение и наложената глоба или имуществена санкция.

Възражение срещу акта за установяване на административно нарушение

В 7-дневен срок от съставянето на акта може да подадете писмено възражение пред издалия го административен орган. Практиката сочи, че масово компетентните органи не вземат предвид възражението на „нарушителя“ и пристъпват към издаване на наказателно постановление, с което налагат глоба или имуществена санкция и други видове административни наказания.

В случай че решите да пропуснете или сте пропуснали подаването на възражение, това не е фатално, защото имате правото да обжалвате наказателното постановление, което ще последва.

Приключване на производството със споразумение

В 14-дневен срок от връчването на акта може да направите предложение до наказващия орган за сключване на споразумение. Наказващият орган е лицето, което е компетентно да издаде наказателното постановление. Този орган също има правото да направи предложение за сключване на споразумение до вас в 14-дневен срок от получаване на преписката от актосъставителя.

Споразумение не се допуска:

  1. за повторно извършено нарушение;
  2. за нарушение, извършено в едногодишен срок от влизането в сила на акт, с който на нарушителя е наложено административно наказание извън случаите на повторно извършено нарушение, или е издадено предупреждение за нарушение от същия вид;
  3. за деяние, което съставлява престъпление;
  4. когато признанието на нарушителя не се подкрепя от събраните доказателства по преписката;
  5. за нарушения на Закона за движение по пътищата.

Споразумението се изготвя в писмена форма и се подписва от страните. Когато със споразумението се налага административно наказание глоба – самостоятелно или с друго наказание, наказващият орган определя глобата в размер на 70 на сто от минимума или от точно определения размер, предвиден за извършеното нарушение, а когато в закона не е предвиден минимум, наказващият орган определя размера на глобата в размер не повече от 70 на сто от половината от максимума. Длъжни сте да заплатите намаления размер на глобата в 14-дневен срок от подписване на споразумението, в противен случай то се обезсилва и наказващият орган пристъпва към издаване на наказателно постановление. Идеята на споразумението е наказващият орган и нарушителят да се разберат и да приключат производството без съставяне на наказателно постановление и процедури по обжалване.

Връчване на наказателното постановление

Наказателното постановление трябва да ви бъде връчено в писмена форма срещу подпис, освен ако сте поискали да ви бъде връчено чрез изпращане на съобщение до персоналния ви профил в информационната система за сигурно електронно връчване към Единния портал за достъп до електронни административни услуги при съставянето на акта. Има и още едно отклонение, свързано с връчването – ако е невъзможно да бъдете намерен на адреса, който сте посочили при съставянето на акта и новият ви адрес е неизвестен, се приема, че наказателното постановление ви е връчено неприсъствено. В случай че не желаете да обжалвате постановлението в частта относно наложената ви глоба или имуществена санкция и заплатите сумата в 14-дневен срок от връчването на постановлението, заплащате само 80 на сто от нейния размер, освен ако специален закон предвижда намаления размер на глобата.

Обжалване на наказателното постановление пред съда

Наказателните постановления, електронните фишове и предупрежденията при маловажни случаи на административни нарушения подлежат на обжалване в 14-дневен срок от връчването им. Жалбата се подава чрез органа, който е наложил наказанието, до районния съд по мястото на извършване на нарушението. Държавна такса или други разноски за разглеждане на жалбата от съда не се дължат. Дори да не бъдете открити на посочения от вас адрес и да не се явите за участие в съдебното заседание, съдът е длъжен да разгледа жалбата и да събере доказателствата, които сте посочили, както и да събере други доказателства по своя инициатива.

Делото приключва със съдебно решение, с което съдът може да отмени наказателното постановление, да го измени или да го потвърди като законосъобразно. Решението ще ви бъде изпратено на посочения в жалбата адрес.

Решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд в 14-дневен срок от неговото връчване. Решението на административния съд е окончателно.

В кои случаи може да спечелите делото?

Не са административни нарушения деянията, извършени при „неизбежна отбрана“ или „крайна необходимост“. Например водач на лек автомобил превишава допустимата максимална скорост на движение, за да откара в болницата бременна жена, която ражда, или нарушава други правила за движение, за да избегне удар с пиян водач. Или пък ако нарушението представлява „маловажен случай“, то наказващият орган трябва да предупреди лицето писмено, че при извършване на друго административно нарушение от същия вид, представляващо маловажен случай, в едногодишен срок от влизане в сила на предупреждението, за това друго нарушение ще му бъде наложено административно наказание. Маловажни случаи и издаване на писмени предупреждения за нарушения по Закона за движение по пътищата не се допускат.

Наказателното постановление може да бъде отменено, когато по делото бъдат събрани доказателства, че не сте извършили административно нарушение, а също и когато са допуснати нарушения в производството по неговото издаване – например постановлението е издадено от некомпетентен орган; не съдържа необходимите реквизити; автоматизираното техническо средство на пътна полиция не е преминало задължителната проверка за изправност; приложен е нормативен акт, който не е валиден за конкретната ситуация и други.

Участие на адвокат в делото по оспорване на наказателното постановление

Когато се нуждаете от адвокат да подготви жалбата и да ви представлява в съда, трябва да заплатите неговия хонорар за работата. При успешно приключване на делото с отмяна на наказателното постановление съдът се произнася с решението и относно разходите – да ви бъдат възстановени от насрещната страна.

Статията има информативен характер.

Обжалване на наказателно постановление за административно нарушение
полицейски автомобил
Към началото