Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

дете с есенно листо

Придобиване на българско гражданство:

Дете, на което поне единият родител е български гражданин, придобива българско гражданство по произход автоматично и без формалности. (Конституция на Република България и чл. 8 от Закона за българското гражданство)

Компетентен орган да състави българския акт за раждане:

Общината по постоянния адрес на майката, ако тя е български гражданин, а ако не е – по постоянния адрес на бащата, български гражданин. (чл. 37 и чл. 72 от Закона за гражданската регистрация)

Необходими документи пред компетентния орган, когато детето е под 14 години:

1. Искане по образец, на основание чл. 118, ал. 1, във връзка с чл. 31 от КМЧП и Декларация по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП;

2. Документ за самоличност на лицето или на упълномощеното от него лице;

3. Копия от документите за самоличност на родителите: за българските граждани – лична карта, а за чуждите – международен паспорт;

4. Нотариално заверено пълномощно или адвокатско писмено пълномощно (ако документите се подават в общината от пълномощник);

5. Оригинален екземпляр от удостоверението за раждане, издаден от чуждестранния местен орган на мястото, където е настъпило раждането – легализиран или заверен с апостил, или съставен от българско дипломатическо представителство документ за раждане;

6. Превод на удостоверението за раждане на български език от заклет преводач, заверен в българското дипломатическо представителство в чужбина или в консулската служба на Министерството на външните работи в Република България.

Такса:

Няма такса за административната услуга.

Срок за издаване:

7 дни.

Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина
дете с есенно листо
Към началото