Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

дете с есенно листо

Придобиване на българско гражданство:

Лице, на което поне единият родител е български гражданин, придобива българско гражданство по произход автоматично и без формалности. (Конституция на Република България и чл. 8 от Закона за българското гражданство)

Компетентен орган да състави българския акт за раждане:

Общината по постоянния адрес на майката, ако тя е български гражданин, а ако не е – по постоянния адрес на бащата, български гражданин. (чл. 37 и чл. 72 от Закона за гражданската регистрация)

Необходими документи пред компетентния орган:

1. Искане по образец, на основание чл. 118, ал. 1, във връзка с чл. 31 от КМЧП и Декларация по чл. 117, т. 3 и т. 4 от КМЧП.

2. Документ за самоличност на лицето или на упълномощеното от него лице.

3. Нотариално заверени преписи /копия/ от документите за самоличност на родителите – за българските граждани лична карта, а за чуждите и паспорт /ако документите се подават в общината от пълномощник/.

4. Нотариално заверено пълномощно /ако документите се подават в общината от пълномощник/.

5. Препис от акт за гражданско състояние /акт за раждане/ от чуждестранните местни органи по гражданско състояние от мястото, където е настъпило раждането – с оригинален печат, легализиран или заверен с апостил или съставен от българско консулско или дипломатическо представителство акт за раждане.

6. Превод на преписа на български език от лицензиран преводач, заверен в българско дипломатическо или консулско представителство или в Консулска служба на Министерство на външните работи в Република България.

Такса:

Няма такса за административната услуга.

Срок за издаване:

7 дни.
Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина
Към началото

Копирането на съдържание е блокирано! 😉
© Адвокат Таня Александрова