Брак с чужденец в условията на извънредно положение

Да си чужденец от държава извън ЕС и младоженец в брак с български гражданин, особено в условията на Ковид-19, е изпитание за връзката на една влюбена двойка. Законът за чужденците в Република България предвижда доста сложна стандартна процедура за установяване на семейство в България, според която чужденецът (той или тя) първо кандидатства за краткосрочна тримесечна виза С в българското консулство от държавата си по произход или пребиваване. После чужденецът пътува до България, за да сключи брак с партньора си, ако не са оженени в друга държава. След това пътува обратно до родината си, за да кандидатства отново за виза, но този път за дългосрочна шестмесечна виза D на основание на брака си с български гражданин. И накрая се завръща в България, където с пакет документи и виза D под ръка подава заявление за продължително пребиваване. Разрешението за продължително пребиваване е със срок на валидност една година и подлежи на подновяване по искане на заявителя.

Всеки от вас може да се досети, че стандартната процедура отнема месеци, през които младото семейство е разделено, и струва доста пари – за пътувания, за настаняване, за снабдяване с документи и най-сетне за получаване на разрешение за продължително пребиваване от Дирекция „Миграция“ в България. Освен изложеното обаче, в условията на глобално затваряне на граници поради страх от болест и зараза, тези междудържавни маневри за снабдяване с визи се оказаха невъзможни или много трудно преодолими препятствия.

Народното събрание се погрижи за вече установените в България чужденци, като чрез Закона за мерките и действията по време на извънредното положение от 13.03.2020 г. допълни Закона за чужденците в Република България с чл. 24, ал. 13:

1. Чужденци с издадени разрешения за продължително пребиваване в страната, на които срокът на пребиваване изтича до три месеца след отмяната на извънредното положение в България, могат да подадат ново заявление за пребиваване до три месеца от края на извънредното положение.

2. Чужденци с издадени разрешения за продължително пребиваване в страната, на които срокът на пребиваване изтича до три месеца след отмяната на извънредното положение в България, могат да влязат на територията на България без виза до три месеца от края на извънредното положение.

Големите проблеми останаха за чужденците, които още нямат всички документи за продължително пребиваване и които извънредното положение завари на територията на Република България… За тях понастоящем законът допуска следното:

Временно решение 1: Всички чужденци с краткосрочна тримесечна виза С или влезли в страната при условията на безвизов режим могат да поискат еднократно продължаване на визата им и на разрешеното с нея пребиваване в България от Дирекция „Миграция“ при наличие на извънредни обстоятелства. За целта те подават заявление по образец, придружено с копие на паспорта, доказателства за наличието на извънредни обстоятелства, доказателства за стабилни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, доказателства за жилище и медицинска застраховка за срока на исканото удължаване. Държавна такса за продължена виза, на основание на извънредни обстоятелства, не се дължи. Максималният срок на продължаване е три месеца. През този период чужденците имат правото да пребивават законно на територията на България, но в случай че я напуснат, нямат възможност да се върнат обратно със същата виза. (чл. 27, ал. 1 и ал. 2 от ЗЧРБ и чл. 11 от ППЗЧРБ)

Временно решение 2 е валидно само за членовете на семейството на български гражданин – съпруг/а и деца – и за членовете на семейството на пребиваващ чужденец: При наличие на извънредни обстоятелства Дирекция „Миграция“ може да издаде еднократно самостоятелно разрешение за продължително пребиваване на член на семейството на български гражданин с валидност до една година, по преценка на органите. За целта чужденецът подава заявление по образец, копие на паспорта си, удостоверение за сключен граждански брак или удостоверение за раждане на дете – български гражданин, копие от личната карта на съпруга/та – български гражданин, свидетелство за съдимост, доказателства за наличието на извънредните обстоятелства, доказателства за стабилни, предвидими и достатъчни средства за издръжка, доказателства за осигурено жилище и медицинска застраховка за срока на исканото пребиваване. Съгласно чл. 29г от ППЗЧРБ е необходима също и дългосрочна виза D при първо по ред заявление за продължително пребиваване, но поради извънредните обстоятелства и невъзможността да се пътува зад граница за снабдяване с виза, тя може да бъде изключена от документите, разгледани на основание чл. 24, ал. 7 от ЗЧРБ и чл. 29г от ППЗЧРБ. Към момента това е и единствената възможност да се уреди законово престоят на съпрузи с току-що сключен граждански брак в България.

Чужденец, член на семейството на български гражданин, който е получил еднократно разрешение за продължително пребиваване по причини, свързани с пандемията и въведените ограничителни мерки, може да напуска и да се завръща в България за срока на разрешеното му пребиваване. През това време чужденецът може да си осигури коридор за излизане извън страната за подаване на документи за виза D и за изчакване на визата в България, тъй като издаването на дългосрочна виза отнема обикновено един месец. Дирекция „Консулски отношения“ разполага с правомощието да разреши на кандидата да подаде документи за виза в съседна на България държава, но само по изключение.

След като се снабди с виза D и ако разполага със свидетелство за съдимост, чужденецът има правото да кандидатства за пребиваване в България на общо основание…

Брак с чужденец в условията на извънредно положение
Влюбена двойка
Към началото