Брекзит – условия за пребиваване на граждани на Обединеното кралство в България

На 31.12.2020 г. изтече преходният период, през който гражданите на Обединеното кралство бяха третирани като граждани на Европейския съюз при тяхното придвижване и пребиваване в държавите-членки на Съюза. Какво ги очаква през 2021 г. във връзка с Брекзит, в случай че решат да пътуват или да се установят в България, както и вече пребиваващите с издадени български имиграционни документи британски поданици?  

I. Пътуване до България

За краткосрочен престой до 90 дни на всеки 180-дневен период гражданите на Обединеното кралство могат да пътуват до България без виза с притежавания от тях международен паспорт. Членовете на техните семейства, освен паспорт, може да се нуждаят и от виза, когато такава се изисква според тяхната националност.

Република България счита за равностойни на своите национални визи за транзитно преминаване или за планиран престой на своята територия, ненадвишаващ 90 дни в рамките на 180-дневен период, разрешенията за пребиваване, дългосрочните визи D и краткосрочните визи C, валидни за едно, две или за многократни влизания, издадени от държава, прилагаща изцяло правото на Шенген, Румъния, Хърватия и Кипър.

За престой, по-дълъг от 90 дни в рамките на 180-дневен период, гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства ще се нуждаят, освен от паспорт, и от виза за дългосрочно пребиваване вид D или от разрешение за пребиваване, издадени съответно от Министерството на външните работи или от Дирекция „Миграция“ на Министерството на вътрешните работи на Република България.

II. Пребиваване на граждани на Обединеното кралство в България с издадени документи за пребиваване до края на преходния период – 31.12.2020 г.

В съответствие със Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия, гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства запазват придобитите си права на пребиваване в държавите-членки при условията, приложими за гражданите на ЕС. Те могат да пребивават в България с издадения им документ в срок до 31.12.2021 г. или до изтичане на срока на валидност на издадения им документ, което от двете условия настъпи по-рано. В рамките на този срок те трябва да подадат заявление за:

– преиздаване на притежавания от тях документ или

– издаване на нов документ.

При преиздаване от лицето ще се изисква да представи само заявление, документ за самоличност и притежавания от него документ за пребиваване. Следва да се има предвид, че в тези случаи новият документ ще бъде с валидност до края на срока на валидност на предишния документ.

При издаване на нов документ трябва да бъдат представени всички необходими по закон доказателства в зависимост от основанието за пребиваване.

Важно е да се знае, че във всички случаи, в които срокът на валидност на документите за пребиваване изтича по време на преходния период до 31.12.2020 г. или в рамките на една година след това до 31.12.2021 г., лицата трябва да подадат заявление за издаване на нов документ, като в случай на продължително пребиваване приложат необходимите доказателства, свързани с основанието за пребиваване (заетост по трудов договор или самостоятелна заетост; достатъчно средства за издръжка и здравна застраховка; обучение; член на семейството на друго лице).

Заявленията се подават лично в Дирекция „Миграция“ или в областните дирекции на МВР в съответствие с адреса на пребиваване на гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства в България.

Таксата за издаване на документ е 18 лв. за обикновена услуга и 36 лв. за бърза услуга.

Документите за пребиваване, издавани на граждани на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, ще бъдат във формата по Регламент на Съвета (ЕО) № 1030/2002 от 13 юни 2002 г. (пластмасова карта) и ще съдържат отбелязване „чл. 50 от ДЕС“, в съответствие с изискванията на Споразумението за оттегляне и изпълнителните актове по неговото прилагане.

Постоянно пребиваване

След законно и непрекъснато пребиваване в продължение на 5 години в България, въз основа на издадено разрешение за продължително пребиваване, гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства имат правото да кандидатстват за постоянно пребиваване. Същият ред се прилага и при вече издадено разрешение за постоянно пребиваване (от преди Брекзит).

Документите се подават в Дирекция „Миграция“ на МВР не по-късно от 3 дни преди да изтече срокът на продължителното пребиваване в страната или до края на 2021 г. – което от двете настъпи първо – и са следните:

а) Граждани на Обединеното кралство

– попълнено заявление по образец;

– валиден международен паспорт за справка + копие от паспорта;

– документ за удостоверяване на адрес на пребиваване – нотариален акт, или договор за наем, или договор за безвъзмездно ползване, или декларация с нотариална заверка на подписа от собственик на имот за предоставяне на адрес за регистрация на лицето, или настанителна заповед, ако жилището е държавно или общинско (само в случай на нов адрес на пребиваване);

– документ за платена държавна такса.

б) Членове на семейството /те представят още/

– валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт) + копие от този документ;

– документ, удостоверяващ, че лицето е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; официално доказателство за съвместно съжителство от друга държава и др.).

III. Пребиваване на граждани на Обединеното кралство, пристигнали в България в рамките на преходния период (до 31.12.2020 г.) и членовете на техните семейства, придобили това качеството по време на преходния период или след края му

Продължително пребиваване до 5 години

Гражданите на Обединеното кралство и членовете на техните семейства, които желаят да пребивават в България за период по-дълъг от 3 месеца, трябва да подадат в рамките на 3 месеца от влизането си в страната пред Дирекция „Миграция“ на МВР следните документи:

– попълнено заявление по образец;

– валиден международен паспорт за справка + копие от паспорта;

– документ за удостоверяване на адрес на пребиваване – нотариален акт, или договор за наем, или договор за безвъзмездно ползване, или декларация с нотариална заверка на подписа от собственик на имот за предоставяне на адрес за регистрация на лицето, или настанителна заповед, ако жилището е държавно или общинско;

– документ за платена държавна такса;

В допълнение към тези документи и в зависимост от основанието за пребиваване се представят още:

а) Трудова заетост

– копие от трудов договор (може да бъде поискана и служебна бележка от работодателя) или при самостоятелно заетите лица – документ за регистрация от браншова организация или държавен орган, патент за осъществяване на стопанска дейност и др.

б) Образование

– актуално удостоверение, издадено от съответното учебно заведение;

– копие от медицинска застраховка с пълно покритие за територията на България;

– доказателства за достатъчно средства за издръжка (наличност по банкова сметка и др.).

в) Членове на семейството

– валиден национален документ за самоличност (лична карта или паспорт; ако членът на семейството е гражданин на трета страна, може да се нуждае и от виза) + копие от този документ;

– документ, удостоверяващ, че лицето е член на семейството (удостоверение за граждански брак; удостоверение за раждане; официално доказателство за съвместно съжителство от друга държава и др.).

г) Средства за издръжка и медицинска застраховка

– доказателства за достатъчно средства за издръжка (спестявания по банкова сметка, получаване на пенсия от друга държава и др.)

– копие от медицинска застраховка с пълно покритие на територията на България за искания срок на пребиваване.

IV. Пребиваване на граждани на Обединеното кралство в България след края на преходния период – след 31.12.2020 г.

Гражданите на Обединеното кралство, които пристигат и желаят да се установят в България след края на преходния период за повече от 3 месеца, ще се нуждаят от виза за дългосрочно пребиваване вид D за България и от разрешение за пребиваване, издадено от Дирекция „Миграция“ на МВР, по реда на Закона за чужденците в Република България като всички останали граждани на държави извън Европейския съюз.

Брекзит – условия за пребиваване на граждани на Обединеното кралство в България
старинен мост
Към началото