Краткосрочна виза С за частно посещение на чужденец в България

Язовир Въча

Виза С за планиран престой до 90 дни се издава на чужденец, на когото е необходима виза за краткосрочно пребиваване в България в съответствие с неговата националност от българското дипломатическо представителство в чужбина след представяне на:

1. Заявление по образец в посолството, попълнено на български или английски език;

2. Редовен документ за задгранично пътуване, който отговаря на следните условия:  

а) срокът му на валидност изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от територията на България;

б) съдържа най-малко две празни страници;  

в) е издаден в рамките на предходните 10 години.  

3. Фотокопие от страниците на документа за задгранично пътуване с личните данни и с положените визи и/или фотокопие на притежаваните разрешения за пребиваване за следващите по маршрута държави и за държавата – цел на пътуването, ако такива са необходими;  

4. Паспортна цветна снимка;

5. Документ за платена визова такса – 60 EUR;

6. Медицинска застраховка на чужденец с покритие 30 000 EUR за времето на планирания престой в България, издадена от застраховател с лиценз за извършване на застрахователна дейност на територията на ЕС, респективно на България;

7. Извлечение за наличност по банкова сметка на чужденеца, договор за кредитна карта или други за доказване на собствени средства за издръжка;

Доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за издръжка, в размер на минимум 50 евро за всеки ден от поискания престой или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута, но не по-малко от 500 евро или тяхната равностойност в левове или в друга свободно конвертируема валута.

8. Доказателства, удостоверяващи притежаването на необходимите финансови средства за закупуване на самолетни билети или доказателства за вече закупени самолетни билети. При пътуване с лек автомобил – доказателства за притежаването на не по-малко от 100 евро за транспортни разходи;

9. Покана-декларация, изготвена от физическо лице, за издаване на виза за краткосрочно пребиваване с цел частно посещение на чужденец – изготвя се в 2 екземпляра по образец от наредбата за визите, заверени от нотариус и от службите за административен контрол на чужденците (от Сектор „Миграция“ към ОДМВР по адреса на канещото лице), и при представяне на следните документи: 

а) декларация за имотно състояние на канещото лице (без нотариална заверка на подписа); 

б) удостоверение за доходи, издадено от местоработата на канещото лице, или копие от данъчна декларация по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица за предходната година с входящ номер от съответната териториална дирекция на Националната агенция за приходите.

Поканата-декларация се заверява в Дирекция „Миграция“ на МВР или в секторите „Миграция“ към областните дирекции на МВР в страната в срок до 7 работни дни срещу такса от 10 лв. Подаването и получаването на поканата-декларация в сектор „Миграция“ се извършва лично от канещото лице.

Краткосрочна виза С за частно посещение на чужденец в България
Язовир Въча
Към началото