Необходими документи при сделки с недвижими имоти

къща и езеро

Правото на собственост върху частен недвижим имот – земя, сграда, самостоятелен обект в сграда като апартамент, магазин и т.н. – се прехвърля на друго лице чрез сделка във формата на нотариален акт пред избран от страните нотариус, в района на който е местонахождението на имота. Правото на собственост върху имот – частна държавна или общинска собственост – се прехвърля на друго лице чрез писмен договор, като нотариалната форма в случая е неприложима.

За извършване на сделка с частен имот, независимо дали е покупко-продажба, замяна, дарение, прехвърляне на имота срещу задължение за гледане и издръжка, страните представят пред нотариуса следните документи:

1. Документ за собственост – нотариален акт, писмен договор;

2. Скица на поземления имот или сградата, съответно схема на самостоятелния обект в сградата – апартамент или друго, издадени от Агенцията по геодезия, картография и кадастър;

3. Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот, издадено от общината по местонахождението на имота след платени местни данъци и такси;

4. Декларация по чл. 264, ал. 1 от ДОПК  (при прехвърляне или учредяване на вещни права върху недвижими имоти или наследствени права, включващи недвижими имоти, включването на недвижими имоти или вещни права върху недвижими имоти като непарични вноски в капитала на търговски дружества, вписване на ипотека или особен залог) с нотариална заверка на подписа на прехвърлителя на имота;

В зависимост от вида на сделката и други обстоятелства се представят също:

5. Декларация за гражданство и гражданско състояние по чл. 25, ал. 8 от ЗННД с нотариална заверка на подписа;

6. Декларация по чл. 42, ал. 2, т. 2 от ЗМИП дали попадате в определена категория лица по ЗМИП с нотариална заверка на подписа;

7. Декларация по чл. 59, ал. 1, т. 3 от ЗМИП от представляващия юридическо лице за действителните собственици на юридическото лице с нотариална заверка на подписа;

8. Декларация по чл. 66, ал. 2 от ЗМИП за произхода на средствата, с които се придобива имота, с нотариална заверка на подписа на купувача;

9. Пълномощно за разпореждане или придобиване на имот, ако някоя от страните се представлява от пълномощник, с нотариална заверка на подписа на упълномощителя и на съдържанието на документа;

10. Ако имотът, който се прехвърля, е собственост на съпрузи, удостоверение за граждански брак и брачен договор, ако имат сключен. Може да се представи също удостоверение за семейно положение, съпруг/а и деца;

11. Ако едната страна по сделката е юридическо лице, следва да представи решение на компетентния му орган за прехвърляне или придобиване на имота с нотариална заверка на подписите и съдържанието на документа и доказателства за представителната власт на представителя, който сключва сделката от името на юридическото лице;

12. Нотариалният акт за прехвърляне правото на собственост върху имота може да бъде предшестван от предварителен договор по чл. 19 от ЗЗД, който се сключва в писмена форма между страните и съдържа основните параметри на бъдещата сделка.

Преди подписването на предварителен договор и/или нотариален акт, с цел гаранции за сигурност на страните, могат да бъдат извършени проверки относно собствеността на имота, наличието на вписани тежести като ипотеки и възбрани, относно данъчната изрядност на страните, образувани изпълнителни дела срещу тях или производства по ликвидация и несъстоятелност за юридическите лица.

Необходими документи при сделки с недвижими имоти
къща и езеро
Към началото