Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“

работа в офис

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ за България се издава на чужденци от трети държави, извън Европейския съюз, които отговарят на условията за достъп до българския пазар на труда и притежават виза за дългосрочно пребиваване вид „D“ или разрешение за продължително пребиваване в България.

Достъп до пазара на труда на работници – граждани на трети държави, се разрешава за заемането на длъжности, за които не се изисква българско гражданство, когато общият брой на гражданите на трети държави с разрешено продължително пребиваване, работещи за местния работодател, в предходните 12 месеца не надвишава 20 % от средносписъчната численост на наетите по трудово правоотношение, а за малките и средни предприятия – 35 %.

„Единното разрешение за пребиваване и работа“ се издава за срок от 3 години, а ако трудовият договор на чужденеца е с по-кратък срок, разрешението се издава за срока на договора.  Не се изисква чужденецът да се намира извън територията на България при кандидатстване, ако има издадено друго разрешение за продължително пребиваване в България или кандидатства за повторно издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“.

Производството протича пред Дирекция „Миграция“ или пред секторите „Миграция“ към областните дирекции на МВР. В тях се представят:

 1. Заявление по образец, подадено от работодателя, упълномощено от него лице или от чужденеца, като в последния случай заявлението се подписва и от работодателя. Когато чужденецът има разрешение за продължително пребиваване в България, заявлението се подава не по-късно от 2 месеца преди изтичане на пребиваването му;
 2. Копие от паспорта със страниците на снимката и личните данни на чужденеца;
 3. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване – при първоначално подаване на заявление;
 4. Доказателства за осигурено жилище;
 5. Обосновка на искането, в която работодателят: 5.1. посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на чужденец – работник; 5.2. представя копия от обяви в местни и национални средства за масова информация и Интернет; 5.3. мотивира отказа си да наеме български граждани или чужденци с приравнени на техните права с исканата професия, специалност и/или квалификация, които отговарят на посочените в обявата му изисквания;
 6. Документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и опит на работника – гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен от нотариус или от Дирекция „Консулски отношения” на МВнР превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите от 2011 г. Професионалните умения и опит на чужденеца се удостоверяват с официален документ за трудов стаж, издаден от компетентен орган на съответната държава, в който са посочени работодателят, трудовият и професионалният стаж и заеманата длъжност;
 7. Справка-декларация от работодателя за наетите на трудов договор чужденци с посочени имена по паспорт, дата на раждане, гражданство, основание и срок за пребиваване;
 8. Справка-декларация от работодателя за средносписъчната численост на наетите по трудов договор в предходните 12 месеца, посочени по месеци: 8.1. български граждани, граждани на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и на Конфедерация Швейцария, включително с разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване в Република България, и членовете на техните семейства; 8.2. чужденци с предоставено право на убежище или с предоставена международна закрила в Република България по реда на Закона за убежището и бежанците и на членовете на техните семейства; 8.3. чужденци, за които е предвидена заетост съгласно международен договор, по който Република България е страна; 8.4. чужденци, които са членове на семейство на български граждани; 8.5. чужденци, които са членове на семейство на гражданин на държава – членка на Европейския съюз, на държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство или на Конфедерация Швейцария, които по силата на сключени международни договори с Европейския съюз имат право на свободно движение;
 9. Декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на заявление за разрешение за пребиваване и работа;
 10. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор (до 3 години), сключен при условията на българското законодателство, за длъжност с код по Националната класификация на професиите и длъжностите от 2011 г., подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на документа за пребиваване на работника;
 11. Заверено от работодателя копие на длъжностната характеристика към трудовия договор;
 12. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на България за целия срок на пребиваване, ако чужденецът има разрешено продължително пребиваване;
 13. Други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими.

Дирекция „Миграция“ препраща документите на Държавна агенция „Национална сигурност“ и на Агенцията по заетостта, които изпращат становище относно наемането на чужденеца на работа в 14-дневен срок за ДАНС и в 15-дневен срок за АЗ.  Когато предстои чужденецът да кандидатства за виза D, ДАНС изпраща становището си в срок до 10 дни след даване на становище по заявлението за виза.

Дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на работодателя съобщение в 3-дневен срок от постъпване на положителните становища, в което се посочва, че за чужденеца са налице основания за предоставяне на достъп до пазара на труда. Съобщението се изпраща и до Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР във връзка с производството за виза.

В срок до 20 дни от изпращане на съобщението чужденецът трябва да подаде заявление за издаване на виза D в Българското консулство в националната си държава. А в 14-дневен срок от влизането си в България с готова виза D, чужденецът се явява лично в Дирекция „Миграция“, като представя копие от паспорта си с положената вътре виза и задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на България за целия поискан срок на пребиваване.

Директорът на Дирекция „Миграция“ издава „Единно разрешение за пребиваване и работа“ в 3-дневен срок след представяне на копие от паспорта с положената вътре виза D и задължителната медицинска застраховка. Пристъпва се към издаване на документ за самоличност на чужденеца.

Процедурата по издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ не може да бъде по-дълга от 2 месеца, като при фактическа и правна сложност този срок може да бъде продължен с още 2 месеца. В рамките на производството заявителят може да се откаже от подаденото заявление, което е основание за прекратяване на производството.

Работодателят уведомява Дирекция „Миграция“ за всяка промяна, засягаща критериите за приемане, настъпила в хода на процедурата за кандидатстване, и за прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца в 3-дневен срок от датата на промяната или прекратяването на заетостта.

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденеца, работодателят е длъжен да уведоми териториалната дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като попълва специална бланка по образец, публикувана на официалната страница на агенцията.

 

 

 

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“
работа в офис
Към началото