Как да прекратя трудов договор, ако работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност?

работодател

Всеки работодател се е изправял пред трудната задача да прекрати трудов договор на работник или служител, който отказва да приеме доводите му – работникът иска едно, а работодателят друго. Трудовото правоотношение обаче не може да просъществува, ако за една от страните вече не е изгодно. Конфликтът често възниква, когато работодателят трябва да уволни дисциплинарно служителя за нарушение на трудовата дисциплина или при прекратяване на трудовия договор в срока за изпитване без предизвестие.

Когато поради напрежение и несъгласие работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност, работодателят все пак може да прекрати трудовия му договор. Ето най-разпространените варианти:

Вариант 1: Заповедта се прочита, обясняват се на служителя причините за прекратяване на договора и същата заповед се подписва от поне двама свидетели на събитието, които удостоверяват, че служителят отказва да подпише заповедта. След това екземпляр от същия акт се изпраща на адреса на служителя с препоръчано писмо с обратна разписка.

Вариант 2: Заповедта се оформя и връчва като нотариална покана от нотариус на адреса на служителя. С достигането на нотариалната покана до адресата ѝ, трудовият договор се счита за прекратен.

Първият вариант е по-бърз способ и е свързан с по-малко разходи.  Двата варианта обаче се практикуват според ситуацията. Възможно е лицето да се е самоотлъчило и да не се явява на работното си място, така че да е невъзможно да се направи опит за връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор в негово присъствие.

Според доста на брой съдебни решения по трудови дела, заведени от работници срещу техните работодатели, ако заповедта на работодателя е връчена по един от двата начина, трудовото правоотношение е законно прекратено, защото работодателската воля е достигнала до работника или служителя в писмения ѝ вид. Според чл. 335, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява без предизвестие от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването му. Естествено трябва да са били налице и всички основания, изложени в заповедта, за да бъде прекратен законно трудовия договор. Връчването на заповедта е само елемент от процедурата по уволнение, която всеки работодател трябва да спазва.

Как да прекратя трудов договор, ако работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност?
Към началото