Как да прекратя трудов договор, ако работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност?

работодател

Всеки работодател се е изправял пред трудната задача да прекрати трудов договор на работник или служител, който отказва да приеме доводите му – работникът иска едно, а работодателят друго. Трудовото правоотношение обаче не може да просъществува, ако за една от страните вече не е изгодно. Конфликтът често възниква, когато работодателят трябва да уволни дисциплинарно служителя за нарушение на трудовата дисциплина или при прекратяване на трудовия договор в срока за изпитване без предизвестие.

Когато поради напрежение и несъгласие работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност, работодателят все пак може да прекрати трудовия му договор. Ето най-разпространените варианти:

Вариант 1: Заповедта се прочита, обясняват се на служителя причините за прекратяване на договора и същата заповед се подписва от поне двама свидетели на събитието, които удостоверяват, че служителят отказва да подпише заповедта. След това екземпляр от същия акт се изпраща на адреса на служителя с препоръчано писмо с обратна разписка.

Вариант 2: Заповедта се оформя и връчва като нотариална покана от нотариус на адреса на служителя. С достигането на нотариалната покана до адресата ѝ, трудовият договор се счита за прекратен.

Първият вариант е по-бърз способ и е свързан с по-малко разходи.  Двата варианта обаче се практикуват според ситуацията. Възможно е лицето да се е самоотлъчило и да не се явява на работното си място, така че да е невъзможно да се направи опит за връчване на заповедта за прекратяване на трудовия договор в негово присъствие.

Според доста на брой съдебни решения по трудови дела, заведени от работници срещу техните работодатели, ако заповедта на работодателя е връчена по един от двата начина, трудовото правоотношение е законно прекратено, защото работодателската воля е достигнала до работника или служителя в писмения ѝ вид. Според чл. 335, ал. 2, т. 3 от Кодекса на труда трудовият договор се прекратява без предизвестие от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването му. Естествено трябва да са били налице и всички основания, изложени в заповедта, за да бъде прекратен законно трудовия договор. Връчването на заповедта е само елемент от процедурата по уволнение, която всеки работодател трябва да спазва.

Как да прекратя трудов договор, ако работникът отказва да подпише заповедта за освобождаването му от длъжност?
работодател
Към началото