Клон на чуждестранен търговец в България

глобус

I. Особености на клона:

Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско дружество в Република България. За разлика от дъщерното дружество, което се създава като всяко друго търговско дружество /ООД, АД и др./, особеностите на клона са, че той не е самостоятелен правен субект и че може да се прекратява без производство по ликвидация /само със заявление за закриване/. Всички права и задължения по сключените от клона сделки възникват за чуждестранния търговец, а не за клона. Въпреки това клонът е задължен да води търговски книги като самостоятелен търговец и да съставя баланс. По смисъла на данъчното ни законодателство клонът е „място на стопанска дейност“.

II. За вписване на клон в Търговския регистър към Агенцията по вписванията са необходими:

1. Заявление по образец А8 на Агенцията по вписванията – в заявлението се посочват седалището и адреса на управление на клона в България и предмет на дейност /може да се различава от този на чуждестранния търговец/; данни за управителя на клона и обема на представителната му власт; правната форма и фирмата или наименованието на чуждестранния търговец, както и фирмата на клона, ако тя се различава от тази на чуждестранния търговец;  регистъра и номера, под който е вписан чуждестранния търговец, ако приложимото право го предвижда; правото на държавата, което се прилага за чуждестранния търговец, ако това не е правото на държава – членка на ЕС;  лицата, които представляват чуждестранния търговец според регистъра, в който е вписан, ако има такъв регистър, начина на представляване, както и ликвидаторите и синдиците и техните правомощия.

2. Удостоверение за актуалното състояние на чуждестранния търговец от националния му регистър или друг официален документ за съществуването на търговеца.

3. Учредителен акт, дружествен договор или устав на чуждестранния търговец – актуален.

4. Годишен финансов отчет, представен за обявяване в съответния национален регистър.

5. Нотариално заверено съгласие и образец от подписа на управителя на клона.

6. Решение на компетентния орган на чуждестранния търговец за учредяването на клон в България – в решението се съдържат името на клона, седалището и адреса му на управление, предмета на дейност, избира се управителя и се посочва обема на представителната му власт.

7. Лиценз или разрешение, ако предметът на дейност на клона изисква това. Прилагат се и лицензите, разрешенията на чуждестранния търговец в съответствие с предмета му на дейност, ако дейността на клона е същата.

8. Документ за платена държавна такса за вписване на клон.

9. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник.

10. Други документи, които законът изисква съобразно особеностите на дейността.

III. Заявител

Заявител е лицето, което управлява клона.

IV. Вписване на промени

Вписват се промените относно името, седалището и адреса на управление, предмета на дейност на клона и избора на нов управител.

Всеки годишен финансов отчет на чуждестранния търговец, както и промени в учредителния акт, дружествен договор или устав или други промени в чуждестранния търговец, както и процедури по ликвидация или несъстоятелност, също се вписват в Търговския регистър към Агенцията по вписванията.

Клон на чуждестранен търговец в България
глобус
Към началото