Облигационно право

  • Изготвяне на договори, пълномощни за сделки, извънсъдебни споразумения и други;
  • Изготвяне на предварителен договор при сделки с недвижими имоти;
  • Иск за изпълнение на договорни задължения (реално изпълнение);
  • Иск за обезщетение поради неизпълнение на договор (обезщетение вместо изпълнение).
Към началото