Облигационно право

  • Изготвяне на договори, пълномощни за сделки, извънсъдебни споразумения и други;
  • Изготвяне на предварителен договор и нотариален акт при сделки с недвижими имоти;
  • Връщане на недвижим имот или движима вещ след прекратяване на договор за наем;
  • Иск за неплатени наемни вноски;
  • Иск за изпълнение на договорни задължения (реално изпълнение);
  • Иск за обезщетение поради неизпълнение на договор (обезщетение вместо изпълнение);
  • Обявяване на нищожност и унищожаемост на сделки.
Към началото