Семейно право

  • Консултация по семейноправни въпроси;
  • Изготвяне на брачни договори;
  • Развод по взаимно съгласие;
  • Родителски права, лични отношения, издръжка и други;
  • Разрешение за напускане на страната на малолетни и непълнолетни лица;
  • Разрешение за разпореждане с имущество на малолетни и непълнолетни лица;
  • Семейна медиация – препоръчителна при решаване на семейноправни спорове.
Към началото