Трудово право

  • Правни консултации за законността на съставени трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди на работодателя, права на работодателя и на работниците, задължително държавно обществено и здравно осигуряване;
  • Граждански и трудов договор;
  • Отпуск и обезщетения по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване;
  • Жалби до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“;
  • Обезщетение за безработица.
Към началото