Трудово право

  • Правни консултации за законността на съставени трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди на работодателя, права на работодателя и на работниците, задължително държавно обществено и здравно осигуряване;
  • Граждански или трудов договор?
  • Отпуск и обезщетение за неработоспособност;
  • Иск за дължими трудови възнаграждения;
  • Оспорване законността на дисциплинарно наказание;
  • Оспорване законността на уволнение;
  • Жалби до Дирекция „Инспекция по труда”;
  • Обезщетение за безработица.
Към началото