Търговско право

  • Регистрация на търговци в Търговския регистър – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД;
  • Регистрация на сдружения и фондации;
  • Вписване на промени и ликвидация на търговци;
  • Преобразуване на търговски дружества и увеличаване на капитала, апортни вноски в капитала;
  • Правно консултиране на търговци във връзка с търговската дейност необходими за дейността разрешителни и регистрации, изготвяне на договори и други.

Адв. Таня Александрова използва квалифициран електронен подпис като пълномощник на търговски дружества и на юридически лица с нестопанска цел при подаване на заявления относно тях в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Подаването на документи по електронен път намалява таксите за вписване и за промените по партидите наполовина.

Към началото