Медиация

Същност на медиацията и роля на медиатора

Медиацията е доброволна и поверителна извънсъдебна процедура за решаване на правни спорове, при която трето неутрално лице (медиатор) помага на страните да постигнат взаимоизгодно споразумение.

Функцията на медиатора е на посредник, който провежда индивидуални и общи срещи със спорещите страни. Ролята на медиатора не е на съдия, адвокат или арбитър. Същият не се намесва в спора, а съдейства за изясняване на позициите на страните, за намиране на пресечна точка в интересите им и за постигане на споразумение. Страните по спора могат по собствена преценка да използват в процедурата по медиация упълномощени представители, вместо да се явяват лично.

ръкостискане
Медиацията може да е уговорена предварително в договор между страните като способ за уреждане на бъдещи спорове, да се приложи непосредствено при възникване на спора или при отнасяне на спора към съда, докато тече делото.

Предмет на медиацията са граждански, търговски, трудови, семейни и административни спорове, свързани с права на потребители, както и други спорове между физически и юридически лица, включително когато са с международен елемент.

Споразумението, постигнато в процедурата по медиация, винаги е за предпочитане пред съдебното решение, защото се сключва и изпълнява по волята на страните и на базата на взаимноприемливи отстъпки, а не на наложени с правомощията на компетентен орган правни задължения. Това е най-съвременният и разумен начин за излизане от проблемна ситуация. Зачита се волята на страните, желанието им за компромис в името на по-значима за тях цел и се запазва във висока степен техният авторитет.

Споразумението може да бъде устно, писмено, писмено с нотариална заверка на подписите или да бъде внесено в съда, който да го одобри като съдебна спогодба.

Предимства на медиацията:

 • Страните сами определят интересите и приоритетите си;
 • Страните сами контролират резултата от процедурата;
 • Медиацията запазва и възстановява отношенията между страните;
 • Решаването на спорове чрез медиация спестява време и пари;
 • Медиацията се провежда в приятна и добронамерена среда и в удобно за страните време;
 • Разговорите и споразуменията между страните се запазват поверителни;
 • Медиацията е процедура, при която няма налагане на чужда воля върху спорещите и няма губеща страна.

Започване на процедурата по медиация

Медиацията е процедура, която може да се приложи във всяка фаза на даден спор. Препоръчително е процедурата да започне непосредствено след възникване на спора, преди неговата ескалация и преди внасянето му в съда.

 • Една от страните се обръща към медиатор, а медиаторът предприема действия за установяване на контакт с другата страна;
 • Двете страни се съгласяват да разрешат спора си чрез процедура по медиация и посочват конкретния медиатор;
 • Провеждат се сесии по медиация – общи и индивидуални;
 • Освен ако страните не се договорят за друго, всяка от тях има право да разполага със съветник по време на медиацията;
 • Страните не са задължени да постигнат споразумение;
 • Страните могат да се споразумеят по всички, по някои или по нито един от въпросите, предмет на спора.
Към началото