Права на лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто

хора с увреждания

Правата на лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 %, съгласно влязло в сила експертно решение на компетентната териториална експертна лекарска комисия или на Националната експертна лекарска комисия, са следните:

I. Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука и професионална болест, съгласно предвиденото в Глава VI, Раздел II от Кодекса за социално осигуряване.

Пенсията за инвалидност се определя на лица с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност. Правото се поражда от датата на инвалидизирането, а пенсията се отпуска за срока на инвалидността. Пенсиите за инвалидност на лицата, навършили възрастта за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, се отпускат пожизнено. За да възникне правото на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, лицето трябва да има определен брой години осигурителен стаж, регламентирани в чл. 74 от Кодекса за социално осигуряване, според неговата възраст. За да възникне правото на пенсия за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест, продължителността на осигурителния стаж е без значение. Правоимащият подава заявление в териториалното поделение на Националния осигурителен институт по постоянния си адрес.

II. Право на данъчни облекчения върху доходите на физическите лица, съгласно предвиденото в Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Лицата с 50 и над 50 на сто трайно намалена работоспособност могат да ползват данъчно облекчение. То им дава възможност да намалят сумата на годишните си данъчни основи със 7920 лв. Данъчното облекчение може да се ползва включително за годината на настъпване на неработоспособността. С посочената сума се намаляват годишните данъчни основи за доходите от трудови правоотношения, друга стопанска дейност (граждански договори, за свободни професии и други доходи по извънтрудови правоотношения), наеми и друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, доходите от прехвърляне на права или имущество, от лихви, награди и други доходи със случаен характер, а също така за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец и на регистрирани земеделски стопани, избрали да се облагат като ЕТ.

III. Намаляване или освобождаване от местни данъци по Закона за местните данъци и такси.

  1. Намалява се със 75 % местният данък върху недвижим имот на собственик или ползвател при учредено вещно право на ползване, ако имотът е негово основно жилище и лицето подаде данъчна декларация за трайно намалената си работоспособност в общината по административния адрес на имота.
  2. Освобождава се от данък върху превозните средства собственикът на лек автомобил, когато е лице с трайно намалена работоспособност, а лекият автомобил е с обем на двигателя до 2000 куб. см. и с мощност до 117,64 kW. За да се ползва от облекчението, лицето трябва да декларира настъпилата нерабоспособност в общината по постоянния си адрес.
  3. Когато лице с трайно намалена работоспособност 50 или над 50 на сто упражнява патентна дейност като едноличен търговец, то има правото да ползва 50 % намаление от патентния данък, при условие, че през цялата данъчна година извършва дейността си лично, без наети работници.

IV. Безплатна винетка по Закона за пътищата.

Лице с 50 и с над 50 на сто трайно намалена работоспособност се освобождава от заплащане на винетна такса за един лек автомобил – негова собственост или съпружеска имуществена общност, с обем на двигателя до 2000 куб. см и мощност до 117,64 kW (160 к.с.). Електронната винетка не следва пътното превозно средство в случай на прехвърляне на собствеността върху него, като загубва валидност от деня на прехвърлянето. Лицето е длъжно да уведоми Агенция „Пътна инфраструктура“ за извършеното прехвърляне незабавно, но не по-късно от три работни дни, като в противен случай няма право да му бъде издадена нова безплатна електронна винетка до изтичането на първоначалната валидност на издадената.

V. Безплатно паркиране на лек автомобил, обслужващ лице с трайни увреждания, съгласно Закона за движение по пътищата.

Карта за паркиране на местата, определени за превозните средства, обслужващи хора с трайни увреждания и използване на улеснения при паркиране, се издава от кмета на общината по местоживеене на лицето или оправомощено от кмета длъжностно лице по образец. Картата е валидна на територията на цялата страна.

VI. Право на месечна финансова подкрепа, съгласно Закона за хората с увреждания.

Месечната финансова подкрепа е в размери, определени като процент от линията на бедност, която се актуализира ежегодно. Право на месечна финансова подкрепа имат хората с трайни увреждания над 18-годишна възраст и степен на увреждане от 50 до 70,99 на сто в размер на 7 на сто от линията на бедност. Правото се упражнява пред Дирекция „Социално подпомагане“ по настоящия адрес на лицето.

VII. Удължен платен годишен отпуск, съгласно предвиденото в Кодекса на труда.

Работниците и служителите с трайно намалена работоспособност 50 и с над 50 на сто имат право на платен годишен отпуск в размер не по-малък от 26 работни дни. Удълженият платен годишен отпуск се явява редовен платен годишен отпуск за тези категории работници и служители.

VIII. Трудоустрояване, съгласно влязлото в законна сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК за противопоказни условия на труд, регламентирано в Кодекса на труда и Наредбата за трудоустрояване.

Ако работник или служител поради болест или трудова злополука не може да изпълнява възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща или същата работа при облекчени условия, той се трудоустроява на друга работа или на същата работа при подходящи условия по предписание на здравните органи. Необходимостта от преместване на работника или служителя на друга подходяща работа или на същата работа при облекчени условия, характерът на работата, условията на труда и срокът се определят по предписание на здравните органи (съгласно предписанията във влязлото в сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК). Предписанието за трудоустрояване, издадено от здравните органи, задължава работника или служителя да не изпълнява работата, от която се премества, а работодателя – да не го допуска до тази работа. Работодателят е длъжен да премести работника или служителя на подходяща работа съгласно предписанието на здравните органи в 7-дневен срок от получаването му.

IX. Защита срещу уволнение при трудоустрояване с предписани противопоказни условия на труд във влязлото в законна сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК, регламентирана в Кодекса на труда.

Трудоустроените лица ползват специална закрила срещу уволнение, съгласно чл. 333, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Трудоустроен е всеки работник или служител с предписание за трудоустрояване от здравните органи (съгласно влязло в сила експертно решение на ТЕЛК или НЕЛК с посочени противопоказни условия на труд). Закрилата обхваща всички случаи на лица с трайно намалена работоспособност, независимо дали здравословното им състояние е наложило преместване на друга подходяща работа или изпълняваната работа е без противопоказания, но е препоръчано да се извършва при облекчени условия. Работодателят е длъжен преди прекратяването на трудовия договор да вземе становище от ТЕЛК, а след това и разрешение за уволнение от Инспекцията по труда, за да прекрати законно трудовия договор, на основание чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 и 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 от Кодекса на труда.

X. Преференциално пътуване в градския транспорт, съгласно предвиденото от съответната община по местоживеене на лицето с трайно намалена работоспособност.

Права на лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто
хора с увреждания
Към началото