Продължително пребиваване на граждани на ЕС в България

EU
Компетентен орган е Дирекция Миграция към МВР в гр. София или секторите/групи Миграция към ОДМВР в страната. Пред тях гражданите на ЕС лично подават документите си за издаване на удостоверения и карти за продължително пребиваване.

Документите, които се издават в изпълнение на процедурата, са:

1. Удостоверение за продължително пребиваване – със срок на валидност до 5 години;

2. Карта за продължително пребиваване.

Срок за подаване на документите –  до три месеца от влизането на гражданина на ЕС в България.

Срок за издаване – в деня след подаване на заявлението се издава удостоверението. За картата срокът за издаване е 3 месеца, а при бърза поръчка картата се издава за 3 работни дни.

Такси по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР:

1. Обикновена поръчка – временно удостоверение 7 лв. и карта за пребиваване 18 лв.

2. Бърза поръчка – временно удостоверение 14 лв. и карта за пребиваване 36 лв., но за една седмица гражданинът на ЕС се снабдява с всички документи за престоя си в България.

Документи, които се подават пред Дирекция Миграция към МВР:

  1. Заявление по образец;
  2. Нотариален акт за собствено жилище или договор за наем или за безвъзмездно ползване, придружени с нотариално заверена декларация от собственика на имот в България за съгласието му да предостави имота за адресна регистрация на гражданина на ЕС. Мястото, на което се намира имотът, е мястото на службата на МВР, в която се подават документите за пребиваване;
  3. Документ за платена държавна такса по Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР;
  4. Копие от валиден паспорт (лична карта) и оригинал на документа за справка пред длъжностните лица на Дирекция Миграция към МВР. Към тези документи според основанието за продължително пребиваване се представят още:
  5. Трудова заетост: Ако гражданинът на ЕС е собственик и/или управител на търговско дружество в България – разпечатка за актуалното състояние на търговското дружество от Интернет страницата на Търговския регистър. Ако работи по трудов договор – копие от съответния договор. Ако е самоосигуряващо се лице – копия от документи, че е регистриран като самоосигуряващ се за упражняване на свободна професия в България. Тези възможности са дадени алтернативно според конкретната ситуация.
  6. Средства за издръжка и медицинска застраховка: Европейска здравна карта или здравна застраховка с покритие 30 000 евро и извлечение от банкова сметка – ако лицето пребивава в Република България на основание, че разполага с достатъчно средства да се издържа, то трябва да покаже извлечение с поне минималната работна заплата за страната за целия поискан срок на пребиваване.
  7. Образование: Актуално удостоверение от учебно заведение – ако лицето е записано да учи в българско учебно заведение, включително за професионално обучение. Тук също трябва да докаже, че разполага със средства за издръжка и европейска здравна карта или здравна застраховка.
  8. Членове на семейството: Членовете на семейството на гражданин на ЕС или на български гражданин представят удостоверителен документ за раждане или удостоверителен документ за брак, а при фактическо съжителство – документи, удостоверяващи обстоятелствата относно фактическото съжителство, с изключение на писмено изявление от лицето.

Особености на процедурата:

Превод на чуждите документи – всички придружаващи заявлението чужди документи се превеждат на български език.

Задължително лично явяване – гражданинът на ЕС трябва да се яви лично пред Дирекция Миграция за снемане на биометрични данни и интервю за целите на пребиваване.

Продължително пребиваване на граждани на ЕС в България
ЕС знамена
Към началото