Прехвърляне на дружествени дялове само след изплатени заплати и осигуровки

статистика анализи
От 22 декември 2017 г. съдружниците и едноличните собственици на капитала на дружества с ограничена отговорност, които прехвърлят дружествените си дялове на друго лице, вече трябва да удостоверят, че са изплатили работните заплати, обезщетения и осигуровки на работниците във фирмата, включително на работниците, на които трудовите договори са прекратени до три години преди прехвърлянето на дяловете.

Чл. 129 от Търговския закон
(1) Дружественият дял може да се прехвърля и наследява. Прехвърлянето на дружествения дял от един съдружник на друг се извършва свободно, а на трети лица – при спазване на изискванията за приемане на нов съдружник и ако няма неизплатени изискуеми трудови възнаграждения, обезщетения и задължителни осигурителни вноски на работниците и служителите, включително и на работниците и служителите, трудовите правоотношения с които са прекратени до три години преди прехвърлянето на дружествения дял.
(2) Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с договор, сключен с нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието, извършени едновременно, и се вписва в търговския регистър.
Прехвърляне на дружествени дялове само след изплатени заплати и осигуровки
статистика анализи
Към началото