Продължително пребиваване на чужденец в България като член на семейството на български гражданин

младоженци

I. Виза за дългосрочно пребиваване вид D

Виза – Преди да влезе в България, чужденецът задължително се снабдява с виза вид D (виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни) от държавата си по произход или по обичайно пребиваване. Към заявлението за издаване на виза се прилагат описаните по-долу в точка II документи като доказателства във връзка с искането плюс цветна паспортна снимка и копие на задграничния паспорт.

Заявлението за виза трябва да бъде подадено на основание пребиваване в България като член на семейството на български гражданин.

Компетентен орган – българските дипломатически и консулски представителства в чужбина.

Срок за издаване на виза – около 30 дни, считано от датата на подаване на заявлението.

Забележка: Чужденецът се явява лично за интервю и снемане на биометрични данни.

II. Разрешение за продължително пребиваване в България

Компетентен орган е Дирекция Миграция към МВР – гр. София или секторите/групи Миграция към ОДМВР в страната. Пред тях чужденецът – член на семейството на български гражданин подава заявление и придружаващи документи и доказателства за издаване на разрешение за продължително пребиваване.

Документът, който се издава в изпълнение на процедурата, е:

Разрешение за продължително пребиваване със срок на валидност 1 година.

Срок за издаване на разрешението – 14 дни.

Документи, които се подават пред Дирекция Миграция на МВР:

  1. Заявление по образец.
  2. Доказателства за осигурено жилище за адресната регистрация на члена на семейството на български гражданин – нотариален акт за собственост на недвижим имот или договор за наем и нотариално заверена декларация от собственик на имот в България за съгласието му да предостави имота си за адресна регистрация на чужденеца.
  3. Копие от валиден паспорт и оригинал на паспорта за справка в Дирекция Миграция към МВР; Копие от документа за самоличност на българския гражданин, който е съпруг/съпруга на чужденеца.
  4. Удостоверение за сключен граждански брак с български гражданин. Ако документът е съставен в чужбина, да е легализиран или със заверка „апостил“, преведен на български език и да бъде издаден съответстващ му документ (акт и удостоверение за граждански брак) от българската община по адресната регистрация на члена на семейството, който е български гражданин.

Забележка: Българската държава не признава фактическото съжителство между двама души. За да издаде Дирекция Миграция разрешение за продължително пребиваване на чужденец като член на семейството на български гражданин, той трябва да е сключил граждански брак с българския гражданин.

  1. Здравна застраховка с покритие от 30 000 евро за срок от 1 година или доказателства, че лицето се осигурява по българското законодателство.
  2. Извлечение от банкова сметка, че чужденецът разполага с достатъчно средства за издръжка – да покаже извлечение от банкова сметка с поне минималната работна заплата за страната на месец за целия срок на пребиваване от 1 година.
  3. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата по произход на чуждия гражданин, при първо по ред заявление за издаване на разрешение за пребиваване.
  4. Декларация с нотариална заверка на подписите на съпрузите, че бракът не е сключен с цел заобикаляне на разпоредбите на българското законодателство (изисква се само за издаването на виза D).
  5. Документ за платена държавна такса.

Превод на чуждите документи – Всички придружаващи заявлението документи на чужд език се превеждат на български език.

Задължително е личното явяване – Чуждият гражданин трябва да се яви лично пред Дирекция Миграция за снемане на биометрични данни и интервю за целите на пребиваване.

Продължително пребиваване на чужденец в България като член на семейството на български гражданин
младоженци
Към началото