Сезонна работа на чужденци до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство или в хотелиерството и ресторантьорството

зеленчуци

Сезонна заетост до 90 дни без прекъсване на 12-месечен период от време се предоставя на чужденци, граждани на трети държави, извън Европейския съюз, които притежават виза за краткосрочно пребиваване вид „С“ за целите на сезонната работа или имат право на безвизово пребиваване в България до 90 дни. Сезонната работа предварително се регистрира в Агенцията по заетостта, въз основа на писмена декларация от работодателя, който е със седалище и адрес на управление в България и е сключил срочен трудов договор с работника-чужденец.

„Сезонната работа“ е работа, която зависи от смяната на сезоните и е свързана с определено време на годината, прeз коeто необходимостта от работна ръка е значително по-голяма, отколкото при обикновени текущи работи. Министърът на труда и социалната политика утвърждава списък на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните. Към момента в списъка са включени два сектора: селско, горско и рибно стопанство; хотелиерство и ресторантьорство.

При сезонната заетост до 90 дни не се допуска смяна на работодател, както и работа при друг работодател чрез сключване на втори трудов договор. В закона не е предвидена и възможност за промяна и удължаване на периода на регистрираната сезонна заетост.

I. Регистрацията на сезонната работа се извършва при спазване на следните условия:

 1. Работата да е свързана с икономическите сектори, включени в списъка.
 2. Предлаганите условия на труд и заплащане да не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд.
 3. Работодателят да е осигурил на сезонния работник подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора. За ползването на жилището сезонният работник сключва договор за наем, като наемната цена на жилището трябва да е съобразена с получаваното от сезонния работник възнаграждение и с качеството на жилището.
 4. Работодателят е длъжен да покрие за своя сметка транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до мястото му на работа в България и обратно, както и разходите за задължителните здравни застраховки и осигуряване. Наемната цена на жилището и транспортните разходи не могат да се приспадат от възнаграждението на работника.
 5. Регистрацията в Агенцията по заетостта се извършва преди началото на заетостта на чужденеца на територията на България.

II. Необходими документи за регистрацията на сезонната работа в Агенцията по заетостта:

 1. За целите на осигуряването и данъчното облагане, преди сключване на трудов договор с чужденец, работодателят му съдейства за получаване на служебен номер на чужденец от Националната агенция за приходите.
 2. Декларация по образец, която се подава в 2 оригинални екземпляра с описани приложени документи, подпис и печат на работодателя. На гърба на декларацията се съдържа списък на чужденците с посочени имена на български език и на латиница, дата на раждане, номер на паспорт, длъжност и продължителност на заетостта.

Началото на заетостта следва да бъде не по-рано от 10 дни след подаване на документите от работодателя. Продължителността на заетостта е до 90 дни от началната ѝ дата.

 1. Копие на разрешения/удостоверения, издадени на работодателя от компетентните органи за извършване на хотелиерска и/или ресторантьорска дейност (Документът се изисква само при регистрация на заетост в сектор „хотелиерство и ресторантьорство”. За сектор „селско, горско и рибно стопанство” се изисква информация за съответна регистрация в Министерството на земеделието или при друг компетентен орган).
 2. Декларация на работодателя, че са спазени условията на труд, съгласно чл. 7, ал. 1, т. 2 от ЗТМТМ. В декларацията следва да са посочени имената на конкретните чужди граждани.
 3. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен при условията на българското законодателство, за длъжност с код по НКПД, подписан от страните и с клауза „влизащ в сила след регистрация на заетостта в Агенцията по заетостта и след влизане на чужденеца на територията на Република България”. Към договора се прилага и копие от длъжностната характеристика, подписана от лицата, когато е неразделна част от договора.

Работодателят може да сключи със сезонния работник трудов договор, който е регламентиран в чл. 68, ал. 3 от Кодекса на труда – срочен трудов договор за изпълнение на сезонни работи и дейности. Срокът на предизвестието при прекратяване на срочния трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора, съгласно чл. 326, ал. 2 от КТ. В трудовия договор следва да е посочено, че транспортните разходи от мястото на произход на сезонния работник до работното му място в България са за сметка на работодателя, който поема и разходите в обратната посока, независимо от причините за прекратяване на трудовото правоотношение. В договора следва да бъде посочено и мястото на работа. За такова се смята седалището на работодателя, с когото е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата. Необходимо е да се посочи и работното място, на което работникът ще полага труд. Работното място е помещение, цех, стая, нахождение на машина, съоръжение или друго подобно териториално определено място в предприятието, където работникът или служителят полага труда си в изпълнение на задълженията по трудовото правоотношение.

 1. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в списъка на регулираните професии в Република България, приет с решение на Министерския съвет на основание чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации.
 2. Декларация на работодателя, че са изпълнени изискванията на чл. 28, ал. 1 и ал. 2 от ЗТМТМ (на сезонния работник е осигурено подходящо, отговарящо на всички изисквания за безопасност и здраве, жилище до изтичане на срока на договора). В декларацията следва да са посочени имената на всички чужденци, които се наемат за сезонна работа.
 3. Копие на страницата на документа за задгранично пътуване със снимката и личните данни на работника – гражданин на трета държава.

Регистрацията на сезонна заетост до 90 дни без прекъсване на всеки период от 12 месеца се извършва в 10-дневен срок от подаване на декларацията за сезонна работа и се потвърждава чрез заверка на декларацията от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта, като на вносителя се връща заверен екземпляр. Регистрацията се извършва без държавна такса. При предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца, работодателят уведомява писмено Агенцията по заетостта в 3-дневен срок от датата на прекратяване на трудовия договор.

III. Кандидатстване на чужденеца за виза за краткосрочно пребиваване вид „C“ за целите на сезонната заетост в най-близкото дипломатическо или консулско представителство на Република България в чужбина.

Работодателят информира чужденците за регистрираната заетост, като им предоставя заверената от Агенцията по заетостта декларация. Чужденците подават съответните документи за получаване на виза вид „С“ за целите на сезонната работа в най-близкото до тях в чужбина дипломатическо или консулско представителство на България, когато им е необходима виза за пребиваване в България до 90 дни.

IV. Работодателят уведомява Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” за сключения трудов договор с чужденец.

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденците, работодателят уведомява за това обстоятелство компетентната териториална дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” с писмено уведомление по образец.

Сезонна работа на чужденци до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство или в хотелиерството и ресторантьорството
зеленчуци
Към началото