Сингапурска конвенция за медиация

На 7 август 2019 г. в Сингапур 46 държави подписаха международен договор за извънсъдебното решаване на трансгранични търговски спорове, наречен Сингапурска конвенция за медиация. Сред държавите, подписали конвенцията, са Китай, САЩ, Индия и Южна Корея. Очаква се Европейският съюз също да се присъедини към подписалите държави или поне отделните му държави-членки.

Сингапурската конвенция за медиация се разглежда като важен международен договор в областта на алтернативното решаване на спорове, тъй като съдилищата на подписалите го държави ще бъдат задължени да придават изпълнителна сила на споразуменията, постигнати в производствата по медиация. Такава изпълнителна сила имат съдебните решения и спогодби. Когато законът предвижда обаче, изпълнителна сила може да бъде придадена и на други актове, например арбитражните решения или споразумения от процедурата по медиация. В българския Закон за медиацията е предвидено, че страните по даден спор могат да се обърнат към районния съд, който да одобри споразумението, което са постигнали с помощта на медиатор, и то да придобие изпълнителна сила на съдебна спогодба.

Преди приемането на Сингапурската конвенция за медиация споразуменията не можеха да бъдат изпълнени с помощта на съдебен изпълнител извън държавите, където са постигнати, в случай на нужда. Сега търговските спорове с международен елемент ще могат да бъдат решавани извънсъдебно чрез медиация при наличието на гаранция, че споразуменията ще бъдат законно изпълнени. Търговците също така ще могат да се позовават пред съдилищата на държава – страна по конвенцията – на споразумението, за да докажат, че съответният правен въпрос вече е решен.

Конвенцията ще влезе в сила след ратификацията ѝ най-малко от една трета от подписалите я държави.

Повече за този международен договор, за неговото съдържание и информация за подписалите го държави можете да научите от сайта https://www.singaporeconvention.org/.

Сингапурска конвенция за медиация
бизнес среща
Към началото