Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

работен екип

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ за България се издава от Дирекция „Миграция“ за срок до 5 години на висококвалифицирани специалисти – граждани на трети държави, извън Европейския съюз. С последните изменения на закона е дадена възможност за подаване на документите за пребиваване по електронен път, сроковете за разглеждане на документите са скъсени, а правото на пребиваване е удължено до 5 години с възможност за подновяване. Отпада задължителното изискване чужденецът да има завършено висше образование.

Съгласно закона висококвалифицираните чуждестранни специалисти са тези, които имат:

а) завършено висше образование, което се удостоверява с диплома, удостоверение или друг официален документ, издаден от компетентен орган, след обучение с продължителност, не по-малка от три академични години, проведено от образователна институция, призната като висше училище от съответната държава, или

б) когато се отнася за длъжности, включени в списъка, утвърден със заповед на министъра на труда и социалната политика – знания, умения и компетентности, удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за професионален опит на ниво, сравнимо с придобито висше образование, придобит в срока, посочен в списъка, и които имат отношение към длъжността или сектора, посочени в трудовия договор, или

в) когато се отнася за длъжности извън буква „б“ – знания, умения и компетентности, които са удостоверени чрез официален документ, издаден от компетентен орган, за поне 5 години професионален опит на равнище, сравнимо с придобито висше образование, и които са свързани с длъжността или сектора, посочени в трудовия договор.

Брутната работна заплата в трудовия договор на чужденеца трябва да бъде най-малко 1,5 пъти по-висока от средната работна заплата за България съгласно данните на НСИ за период от 12 месеца преди сключването на трудовия договор. Срокът на трудовия договор трябва да бъде не по-кратък от 6 месеца.

Чужденецът също така трябва да разполага с дългосрочна виза D; с друг вид разрешение за продължително пребиваване в България, което ще бъде заменено от синята карта; или с международна закрила в България или в друга държава-членка на Европейския съюз.

„Синята карта на ЕС“ се издава за срок до 5 години, но не по-кратък от 24 месеца. Когато срокът на трудовия договор е по-кратък от 24 месеца, разрешението се издава за срока на договора, удължен с три месеца, но за максимален срок от 24 месеца. Разрешението за пребиваване и работа може да се подновява при наличие на основания за преиздаването му.

Производството протича пред Дирекция „Миграция“ или пред секторите „Миграция“ към областните дирекции на МВР. В тях се представят:

 1. Заявление по образец на хартиен или електронен носител, подадено от работодателя, упълномощено от него лице или чужденеца. Когато чужденецът има разрешение за продължително пребиваване в България или предоставена международна закрила, заявлението се подава не по-късно от 60 дни преди изтичане на пребиваването му;
 2. Копие от паспорта със страниците на снимката и личните данни на чужденеца;
 3. Свидетелство за съдимост, издадено от държавата, чийто гражданин е чужденецът, или от държавата на обичайното му пребиваване, или от държавата, предоставила международна закрила на чужденеца – при първоначално подаване на заявление;
 4. Доказателства за осигурено жилище;
 5. Обосновка на искането – В нея работодателят посочва фактите и обстоятелствата, налагащи наемането на работника – гражданин на трета държава, мотивира отказа си да наеме български граждани или чужденци с приравнени на техните права с исканата професия, специалност и/или квалификация, които отговарят на посочените в обявата му изисквания;
 6. Документи за образование, специалност, правоспособност, професионална квалификация и/или опит на работника – гражданин на трета държава, легализирани по съответния ред, придружени със заверен от нотариус или от Дирекция „Консулски отношения” на МВнР превод на български език и съответстващи на изискванията за заемане на длъжността, съгласно Националната класификация на професиите и длъжностите от 2011 г. Професионалните умения и опит на чужденеца се удостоверяват с официален документ за трудов стаж, издаден от компетентен орган на съответната държава, в който са посочени работодателят, трудовият и професионалният стаж и заеманата длъжност;
 7. Декларация от работодателя, че са спазени условията на труд и заплащане и че те не са по-неблагоприятни от условията за българските граждани за съответната категория труд – при първоначално подаване на заявление;
 8. Заверено от работодателя копие на срочен трудов договор, сключен при условията на българското законодателство, подписан от страните и влизащ в сила от датата на издаване на разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“;
 9. Заверено от работодателя копие от длъжностната характеристика към трудовия договор;
 10. Документ, че са изпълнени условията за упражняване на професия, включена в Списъка на регулираните професии в Република България по чл. 3 от Закона за признаване на професионалните квалификации;
 11. Задължителна медицинска застраховка, валидна на територията на България за целия срок на пребиваване, ако чужденецът има разрешено продължително пребиваване;
 12. Други документи, които се изискват съгласно българското законодателство за заемане на посочената от работодателя длъжност, когато такива са необходими.

Дирекция „Миграция“ препраща документите по електронен път на Агенцията по заетостта и на Държавна агенция „Национална сигурност“, които изпращат становище относно наемането на чужденеца на работа в 10-дневен срок.  Когато чужденецът трябва да кандидатства за виза D, ДАНС изпраща становището си в срок до 3 дни след даване на становище по заявлението за виза.

Дирекция „Миграция“ изпраща по електронен път на заявителя съобщение в 3-дневен срок от постъпване на положителните становища, в което се посочва, че за чужденеца са налице основания за упражняване на висококвалифицирана заетост. Съобщението се изпраща и до Дирекция „Консулски отношения“ към МВнР във връзка с производството за виза.

В срок до 20 дни от изпращане на съобщението чужденецът трябва да подаде заявление за издаване на виза D в Българското консулство в националната си държава. А в 7-дневен срок от влизането си в България с виза D, чужденецът се явява лично в Дирекция „Миграция“, като представя копие от паспорта си с положената вътре виза.

Директорът на Дирекция „Миграция“ издава разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ в 3-дневен срок след представяне на копие от паспорта с виза D или в срок до 60 дни след подаване на заявлението, когато чужденецът има друго право на продължително пребиваване или международна закрила. Пристъпва се към издаване на документ за самоличност на чужденеца.

В 7-дневен срок от действителното започване на работа на чужденеца, работодателят е длъжен да уведоми териториалната дирекция на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, като попълва специална бланка по образец, публикувана на официалната страница на агенцията.

При смяна на работодател чужденецът не губи правата си по издадената „Синя карта на ЕС“, но трябва да обяви това пред Дирекция „Миграция“.

а) При смяна на работодателя през първите 12 месеца на висококвалифицираната заетост, новият работодател, упълномощено от него лице или чужденецът подава заявление за смяна на работодател на хартиен или електронен носител в Дирекция „Миграция“. Към заявлението се прилагат документите по т. 7-10. След предоставяне на положително становище от Агенцията по заетостта, директорът на Дирекция „Миграция“ издава ново разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ в срок до 30 дни от подаване на заявлението.

б) При смяна на работодателя след изтичане на първите 12 месеца на висококвалифицираната заетост, новият работодател подава уведомление по образец на хартиен или електронен носител до Дирекция „Миграция“.

При загуба на работа чужденецът не губи правата си по издадената „Синя карта на ЕС“, ако се регистрира като безработен в Агенцията по заетостта в срок до 7 дни след прекратяване на трудовото му правоотношение.  

а) Когато остане без работа през първите 24 месеца на висококвалифицираната заетост, чужденецът има правото в рамките на 3 месеца да търси и започне нова работа.

б) Когато остане без работа след изтичане на първите 24 месеца, чужденецът има правото в рамките на 6 месеца да търси и започне нова работа.

През първите 12 месеца на висококвалифицираната заетост чужденецът може да упражнява дейностите, за които му е издадена „Синя карта на ЕС“, само на територията на България, с изключение на служебно краткосрочно пребиваване в друга държава-членка на ЕС до 90 дни в рамките на 180-дневен период.

Членовете на семейството на притежател на „Синя карта на ЕС“ могат да получат разрешение за продължително пребиваване в България със срок на валидност, съответен на срока на пребиваване на притежателя на „Синя карта на ЕС“.

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“
работен екип
Към началото