Статии

Сезонна работа на чужденци до 90 дни в селското, горското и рибното стопанство или в хотелиерството и ресторантьорството

Сезонна заетост до 90 дни без прекъсване на 12-месечен период от време се предоставя на чужденци, граждани на трети държави, извън Европейския съюз, които притежават виза за краткосрочно пребиваване вид „С“ за целите на сезонната работа или имат право на безвизово пребиваване в България до 90 дни. Сезонната работа предварително се регистрира в Агенцията по […]

Права на лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто

Правата на лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 %, съгласно влязло в сила експертно решение на компетентната териториална експертна лекарска комисия или на Националната експертна лекарска комисия, са следните: I. Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука и професионална болест, съгласно предвиденото в Глава VI, Раздел II от […]

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Единно разрешение за пребиваване и работа“ за България се издава на чужденци от трети държави, извън Европейския съюз, които отговарят на условията за достъп до българския пазар на труда и притежават виза за дългосрочно пребиваване вид „D“ или разрешение за продължително пребиваване в България. Достъп до пазара на […]

Задължителна медиация по съдебни спорове

Описаните в статията законови промени ще влязат в сила от 1 юли 2024 г. I. Съдът задължава страните по гражданско дело да участват в първа среща по медиация, когато е предявен иск или до съда е отправено искане за: разпределяне на ползването на съсобствена вещ; парични вземания, произтичащи от съсобственост; делба; искове, свързани с управлението […]

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“

Разрешение за продължително пребиваване и работа тип „Синя карта на ЕС“ за България се издава от Дирекция „Миграция“ за срок до 5 години на висококвалифицирани специалисти – граждани на трети държави, извън Европейския съюз. С последните изменения на закона е дадена възможност за подаване на документите за пребиваване по електронен път, сроковете за разглеждане на […]

Към началото