Търговско представителство на чуждестранен търговец

жена работи

Разрешение за продължително пребиваване на чужденец в България МВР може да предостави на представител на чуждестранен търговец с регистрирано представителство в Българската търговско-промишлена палата (БТПП).

I. Същност на търговското представителство

Търговското представителство се вписва в Единния търговски регистър на БТПП (воден електронно на сайта на Палатата), на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите. Вписването има конститутивно действие, т.е. преди него се приема, че търговското представителство не е възникнало. Представителството не е самостоятелно юридическо лице и няма право да извършва търговска дейност в страната. То се създава единствено с цел реклама на дейността на чуждестранния търговец, участие в стопански изложения и изграждане на бизнес контакти в България. Търговското представителство разполага само със средствата, които му предостави чуждестранния търговец и може да прави разходи за наем на помещение, офис консумативи, наемане на персонал, когато това е необходимо. Кодексът на труда признава на търговското представителство качеството на работодател, в случай, че наеме работници на трудов договор.

II. Документи за вписване в Единния търговски регистър на БТПП

 1. Заявление по образец на БТПП /Може да се подаде по Интернет с електронен подпис или на хартиен носител в БТПП. Образецът е достъпен на сайта на Палатата/. При подаване на документите по Интернет БТПП прави 20 % отстъпка от таксата за регистрация.
 2. Официален документ за регистрацията на чуждестранния търговец, издаден от съответния компетентен орган по националното му законодателство.
 3. Официален документ за лицата, управляващи и представляващи чуждестранния търговец, издаден от органа по предходната точка.
 4. Решение на управителния орган на чуждестранния търговец за откриване на търговско представителство в Република България.
 5. Нотариално заверено пълномощно в оригинал, издадено от управляващите чуждестранния търговец, за лицето, упълномощено да регистрира и управлява търговското представителство и обема на предоставените му права. Може да бъде представен и официално заверен препис на същото пълномощно.
 6. Оригинал на спесимен от подписа на лицето, представител в България по право или по специални пълномощия, заверен пред нотариус или положен върху специална декларация по образец на БТПП пред оторизиран служител от бюро „Търговски регистър“ на Палатата.
 7. Документ за платена такса за регистрация на търговското представителство, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП.
 8. Попълнена регистрационна карта за информационната система на БТПП – по образец от сайта на Палатата.

Търговското представителство е задължено да посочи адрес в Република България, който се вписва при регистрацията му в Единния регистър на БТПП.

* Изисквания относно заверките за автентичност и легализация на документите

Документите по т. 2 и т. 3 след издаването им от съответния компетентен орган, съгласно националното законодателство на чуждестранния търговец следва да бъдат заверени за автентичност от:

– Министерството на външните работи на издаващата държава и Консулската служба към Посолството на Република България в тази държава, или

– от Консулската служба към Посолството на издаващата държава в Република България и Дирекция „Консулски отношение“ при МВнР на Република България (в случаите, когато документите не са заверени в издаващата държава и това се допуска от нея), или

– от друга Консулска служба, представляваща интересите на издаващата държава в Република България (ако тя няма акредитирана такава в страната) и Дирекция „Консулски отношение“ при МВнР на Република България.

Документите по т. 5 и т. 6, след заверката от нотариус в чуждата държава, също трябва да бъдат удостоверени за автентичност по горепосочения ред.

След заверката за автентичност, документите трябва да бъдат преведени на български език от оторизиран български преводач, а подписът на преводача следва да бъде заверен от български нотариус.

Ако документите са издадени от държава, страна по Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове /Хагската конвенция/ и върху тях е поставен в оригинална форма „апостил“, те не се нуждаят от последващи заверки, а е необходимо само да бъдат придружени с легализиран превод на български език.

III. Вписване в Регистър БУЛСТАТ

Търговското представителство на чуждестранния търговец се вписва в Регистър БУЛСТАТ към Агенция по вписванията в 7-дневен срок от регистрацията му в Единния търговски регистър на БТПП. Пред Агенцията се представят доказателства за съществуването на представителството – сертификат за актуалната регистрация на търговското представителство от БТПП.

IV. Специфични изисквания за продължително пребиваване на чужденец в България

За да получи представителят на чуждестранния търговец Разрешение за продължително пребиваване от Министерството на вътрешните работи на Република България, той трябва да се снабди със сертификат за актуалната регистрация на търговското представителство от БТПП.

Пред БТПП представителят подава следните документи:

 1. Заявление за издаване на сертификат /Може да се подаде по Интернет с електронен подпис или на хартиен носител в БТПП. Образецът е достъпен на сайта на Палатата/.

Чуждестранният търговец трябва да отговаря на определените в чл. 24, ал. 1, т. 6 от Закона за чужденците в Република България законови условия и съответно да представи в БТПП документите, установяващи наличието на тези условия:

 1. Доказателства за активна стопанска дейност на чуждестранния търговец не по-малко от две години преди подаване на искането за издаване на сертификат, установено с референция от обслужваща банка; или с копия от счетоводни баланси и отчети за приходите и разходите за предходните календарни години, заверени за вярност с оригинала с печат и нотариално заверен подпис на законния представител на чуждестранния търговец, придружени с превод на български език; или декларация по образец от сайта на БТПП с нотариално заверен подпис и печат от законния представител на чуждестранния търговец с превод на български език, съдържаща данни за предходните календарни години за реализирана дейност по основни икономически показатели и финансови резултати, придружена с превод на български език.
 2. Доказателство за данъчната изрядност на чуждестранния търговец, установена с удостоверение за липса на данъчни задължения за предходните две години, издадено от компетентния орган на страната по седалището на чуждестранния търговец, заверено за автентичност и придружено с легализиран превод на български език.
 3. Планирани дейности на търговското представителство, установени със следните документи:

4.1. Обосновка за необходимостта от откриване на търговско представителство (съдържаща цели и задачи на представителството), подпечатана с печата на чуждестранния търговец и с нотариално заверен подпис на законния представител на чуждестранния търговец, придружена с превод на български език.

4.2. Годишни програми (за текущата и за следващата календарни години) за изпълнение на поставените цели и възложените дейности на търговското представителство в Република България с нотариално заверен подпис от законния представител на чуждестранния търговец, в която се обосновава и необходимостта за изпълнение на програмата от заявения брой лица, вписани като представители, придружена с превод на български език (декларация по образец от сайта на БТПП);

4.3. Копие от договор за наем (на български език, или, ако е на чужд език – с превод на български език) за период не по-кратък от една година, считано от датата на подаване на искането за издаване на сертификат, или копие от документ за собственост за имот, който ще се ползва за офис на търговското представителство, осигуряващ условия за нормална работа на търговските представители, заверен за вярност от законния представител на чуждестранния търговец.

 1. Документ за платена такса за издаване на сертификат за актуалната регистрация на търговското представителство, съгласно Тарифата за цените на услугите, предоставяни от БТПП.

V. Ежегоден членски внос

Търговските представителства заплащат ежегоден членски внос на БТПП за поддържане регистрацията на търговското представителство в електронен вариант на сайта на Палатата.

Търговско представителство на чуждестранен търговец
жена работи на компютър
Към началото