вещи

  • Доброволна делба на съсобствени вещи и недвижими имоти;
  • Решаване на въпроси, свързани с управлението или използването на съсобствени вещи – чл. 32, ал. 2 от Закона за собствеността.
Към началото