Адвокат Таня Александрова

Правна помощ и юридически консултации

отзиви

Медиация

Същност на медиацията и роля на медиатора Медиацията е доброволна и поверителна извънсъдебна процедура за решаване на правни спорове, при която трето неутрално лице (медиатор) помага на страните да постигнат взаимоизгодно споразумение. Функцията на медиатора е на посредник, който провежда индивидуални и общи срещи със спорещите страни. Ролята на медиатора не е на съдия, адвокат […]

Търговско право

Регистрация на търговци в Търговския регистър – ЕТ, ООД, ЕООД, АД, ЕАД; Регистрация на сдружения и фондации; Вписване на промени и ликвидация на търговци; Преобразуване на търговски дружества и увеличаване на капитала, апортни вноски в капитала; Правно консултиране на търговци във връзка с търговската дейност – необходими за дейността разрешителни и регистрации, изготвяне на договори […]

Трудово право

Правни консултации за законността на съставени трудови договори, допълнителни споразумения, заповеди на работодателя, права на работодателя и на работниците, задължително държавно обществено и здравно осигуряване; Граждански и трудов договор; Отпуск и обезщетения по Кодекса на труда и Кодекса за социално осигуряване; Жалби до Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“; Обезщетение за безработица.

Към началото