брачен договор

Имуществени отношения между съпрузите

Българският Семеен кодекс познава три режима на имуществени отношения между съпрузи – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. Режимът на имуществените отношения се регистрира служебно в електронен регистър към Агенцията по вписванията чрез общината или кметството, където се съхранява актът за сключен граждански брак. По време на брака имущественият режим […]

Към началото