български консул

Нотариална заверка на пълномощно в чужбина. Нотариална заверка на документи в чужбина за Търговския регистър.

Усиленото движение на хора и капитали в съвременния свят поставя различни правни въпроси, касаещи сделките с недвижими имоти и търговските дружества, териториално свързани с Република България. В настоящата статия ще разгледаме нотариалната заверка на документи, извършена от български консул или от чужд нотариус, с цел документът да породи действие на територията на България. I. Нотариална […]

Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

Придобиване на българско гражданство: Дете, на което поне единият родител е български гражданин, придобива българско гражданство по произход автоматично и без формалности. (Конституция на Република България и чл. 8 от Закона за българското гражданство) Компетентен орган да състави българския акт за раждане: Общината по постоянния адрес на майката, ако тя е български гражданин, а ако […]

Към началото