експертно решение

Права на лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 на сто

Правата на лицата с трайно намалена работоспособност от 50 до 70,99 %, съгласно влязло в сила експертно решение на компетентната териториална експертна лекарска комисия или на Националната експертна лекарска комисия, са следните: I. Право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване или трудова злополука и професионална болест, съгласно предвиденото в Глава VI, Раздел II от […]

Към началото