Гласуване на решения в Общото събрание на ООД от пълномощник на съдружника

Когато съдружниците в дружество с ограничена отговорност трябва да вземат решения в Общото събрание относно: 1. приемане и изключване на съдружници; 2. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; 3. намаляване и увеличаване на капитала на дружеството; 4. избор на управител; 5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права […]

Към началото