осигуровки

Прехвърляне на дружествени дялове само след изплатени заплати и осигуровки

От 22 декември 2017 г. съдружниците и едноличните собственици на капитала на дружества с ограничена отговорност, които прехвърлят дружествените си дялове на друго лице, вече трябва да удостоверят, че са изплатили работните заплати, обезщетения и осигуровки на работниците във фирмата, включително на работниците, на които трудовите договори са прекратени до три години преди прехвърлянето на […]

Към началото