търговско право

Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър до 30 септември

Не забравяйте, че до 30 септември всяка година едноличните търговци и търговските дружества, които са развивали дейност през предходната година, подават годишните си финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър. Сдруженията и фондациите подават ГФО по същия ред като търговците. Адвокатите могат да съдействат за тази публикация въз основа на писмено пълномощно. Ако имате нужда от […]

Обявяване на декларации на търговци без дейност в Търговския регистър до 30 юни

От 1 януари до 30 юни търговците, които не са развивали дейност през предходната година, трябва да подадат декларация за това обстоятелство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Те са освободени от съставянето на годишен финансов отчет (ГФО) и обявяването му. Декларацията за липса на дейност може да бъде подадена в Търговския регистър от […]

Търговско представителство на чуждестранен търговец

Разрешение за продължително пребиваване на чужденец в България МВР може да предостави на представител на чуждестранен търговец с регистрирано представителство в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). I. Същност на търговското представителство Търговското представителство се вписва в Единния търговски регистър на БТПП (воден електронно на сайта на Палатата), на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за […]

Клон на чуждестранен търговец в България

I. Особености на клона: Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско дружество в Република България. За разлика от дъщерното дружество, което се създава като всяко друго търговско дружество /ООД, АД и др./, особеностите на клона са, че той не е самостоятелен правен субект и че може да се прекратява без […]

Прехвърляне на дружествени дялове само след изплатени заплати и осигуровки

От 22 декември 2017 г. съдружниците и едноличните собственици на капитала на дружества с ограничена отговорност, които прехвърлят дружествените си дялове на друго лице, вече трябва да удостоверят, че са изплатили работните заплати, обезщетения и осигуровки на работниците във фирмата, включително на работниците, на които трудовите договори са прекратени до три години преди прехвърлянето на […]

Към началото