чужденци в България

Брекзит – условия за пребиваване на граждани на Обединеното кралство в България

На 31.12.2020 г. изтече преходният период, през който гражданите на Обединеното кралство бяха третирани като граждани на Европейския съюз при тяхното придвижване и пребиваване в държавите-членки на Съюза. Какво ги очаква през 2021 г. във връзка с Брекзит, в случай че решат да пътуват или да се установят в България, както и вече пребиваващите с […]

Брак с чужденец в условията на извънредно положение

Да си чужденец от държава извън ЕС и младоженец в брак с български гражданин, особено в условията на Ковид-19, е изпитание за връзката на една влюбена двойка. Законът за чужденците в Република България предвижда доста сложна стандартна процедура за установяване на семейство в България, според която чужденецът (той или тя) първо кандидатства за краткосрочна тримесечна […]

Търговско представителство на чуждестранен търговец

Разрешение за продължително пребиваване на чужденец в България МВР може да предостави на представител на чуждестранен търговец с регистрирано представителство в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). I. Същност на търговското представителство Търговското представителство се вписва в Единния търговски регистър на БТПП (воден електронно на сайта на Палатата), на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за […]

Продължително пребиваване на чужденец в България като член на семейството на български гражданин

I. Виза за дългосрочно пребиваване вид D Виза – Преди да влезе в България, чужденецът задължително се снабдява с виза вид D (виза за дългосрочно пребиваване със срок на валидност до 6 месеца и с право на пребиваване до 180 дни) от държавата си по произход или по обичайно пребиваване. Към заявлението за издаване на […]

Продължително пребиваване на граждани на ЕС в България

Компетентен орган е Дирекция Миграция към МВР в гр. София или секторите/групи Миграция към ОДМВР в страната. Пред тях гражданите на ЕС лично подават документите си за издаване на удостоверения и карти за продължително пребиваване. Документите, които се издават в изпълнение на процедурата, са: 1. Удостоверение за продължително пребиваване – със срок на валидност до […]

Към началото

Копирането на съдържание е блокирано! 😉
© Адвокат Таня Александрова