Българи в чужбина

Гласуване на решения в Общото събрание на ООД от пълномощник на съдружника

Когато съдружниците в дружество с ограничена отговорност трябва да вземат решения в Общото събрание относно: 1. приемане и изключване на съдружници; 2. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; 3. намаляване и увеличаване на капитала на дружеството; 4. избор на управител; 5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права […]

Нотариална заверка на пълномощно в чужбина. Нотариална заверка на документи в чужбина за Търговския регистър.

Усиленото движение на хора и капитали в съвременния свят поставя различни правни въпроси, касаещи сделките с недвижими имоти и търговските дружества, териториално свързани с Република България. В настоящата статия ще разгледаме нотариалната заверка на документи, извършена от български консул или от чужд нотариус, с цел документът да породи действие на територията на България. I. Нотариална […]

Как се формират имената на децата, родени в България или в чужбина?

Ако детето е родено в България и поне единият родител е български гражданин, то името на детето се формира по правилата за българските граждани от собствено, бащино и фамилно име. Собственото име се избира от двамата родители, бащиното име или т.нар. презиме е собственото име на бащата с окончание –ов/а или –ев/а, а фамилното име […]

Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

Придобиване на българско гражданство: Дете, на което поне единият родител е български гражданин, придобива българско гражданство по произход автоматично и без формалности. (Конституция на Република България и чл. 8 от Закона за българското гражданство) Компетентен орган да състави българския акт за раждане: Общината по постоянния адрес на майката, ако тя е български гражданин, а ако […]

Компетентен съд и приложимо право при развод между съпрузи с различно гражданство и пребиваващи в държава-членка на ЕС

І. Кой е компетентният съд в случай на развод при различно гражданство и местопребиваване на съпрузите в държавите-членки на ЕС? Компетентни да разглеждат делата, свързани с развод, са съдилищата на държавата-членка, на чиято територия: съпрузите имат обичайно местопребиваване; съпрузите са имали последно обичайно местопребиваване, ако единият от тях все още живее там; ответникът има обичайно […]

Към началото