X Æ A-Xii

Как се формират имената на децата, родени в България или в чужбина?

Ако детето е родено в България и поне единият родител е български гражданин, то името на детето се формира по правилата за българските граждани от собствено, бащино и фамилно име. Собственото име се избира от двамата родители, бащиното име или т.нар. презиме е собственото име на бащата с окончание –ов/а или –ев/а, а фамилното име […]

Към началото