Търговско право

Гласуване на решения в Общото събрание на ООД от пълномощник на съдружника

Когато съдружниците в дружество с ограничена отговорност трябва да вземат решения в Общото събрание относно: 1. приемане и изключване на съдружници; 2. даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член; 3. намаляване и увеличаване на капитала на дружеството; 4. избор на управител; 5. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права […]

Задължени ли са търговците с касови апарати да използват СУПТО?

Съгласно §1, т. 84 от Допълнителните разпоредби на Закона за ДДС, СУПТО или т.нар. „софтуер за управление на продажбите в търговския обект“ е всеки софтуер или модул от софтуер, независимо от технологиите за реализацията му, използван за обработка на информация за извършване на продажби на стоки или услуги в търговски обект, за които е налице […]

Обявяване на годишни финансови отчети в Търговския регистър до 30 септември

Не забравяйте, че до 30 септември всяка година едноличните търговци и търговските дружества, които са развивали дейност през предходната година, подават годишните си финансови отчети (ГФО) в Търговския регистър. Сдруженията и фондациите подават ГФО по същия ред като търговците. Адвокатите могат да съдействат за тази публикация въз основа на писмено пълномощно. Ако имате нужда от […]

Обявяване на декларации на търговци без дейност в Търговския регистър до 30 юни

От 1 януари до 30 юни търговците, които не са развивали дейност през предходната година, трябва да подадат декларация за това обстоятелство в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Те са освободени от съставянето на годишен финансов отчет (ГФО) и обявяването му. Декларацията за липса на дейност може да бъде подадена в Търговския регистър от […]

Търговско представителство на чуждестранен търговец

Разрешение за продължително пребиваване на чужденец в България МВР може да предостави на представител на чуждестранен търговец с регистрирано представителство в Българската търговско-промишлена палата (БТПП). I. Същност на търговското представителство Търговското представителство се вписва в Единния търговски регистър на БТПП (воден електронно на сайта на Палатата), на основание чл. 24, ал. 1 от Закона за […]

Към началото