Клон на чуждестранен търговец в България

I. Особености на клона: Съгласно българското законодателство чуждестранен търговец може да открива клон или дъщерно търговско дружество в Република България. За разлика от дъщерното дружество, което се създава като всяко друго търговско дружество /ООД, АД и др./, особеностите на клона са, че той не е самостоятелен правен субект и че може да се прекратява без […]

Прехвърляне на дружествени дялове само след изплатени заплати и осигуровки

От 22 декември 2017 г. съдружниците и едноличните собственици на капитала на дружества с ограничена отговорност, които прехвърлят дружествените си дялове на друго лице, вече трябва да удостоверят, че са изплатили работните заплати, обезщетения и осигуровки на работниците във фирмата, включително на работниците, на които трудовите договори са прекратени до три години преди прехвърлянето на […]

Към началото