семейно право

Семейна криза, развод и медиация

При делата за развод често са замесени силни чувства и разочарование от несбъднатите мечти и семейни планове. Обидата и последвалото я усещане за ниска самооценка създават напрежение между разделящите се съпрузи, а оттам се поражда и желанието за отмъщение в поне единия от тях. Разводът се превръща във война, при която другият съпруг трябва да […]

Удържат ли се суми за издръжката на дете от пенсията за инвалидност на родителя при образувано изпълнително дело срещу него?

Съгласно закона родителите дължат издръжка на своите непълнолетни деца независимо дали са работоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си (чл. 143, ал. 2 от Семейния кодекс). В случаите на развод или фактическа раздяла родителят, при когото не живее детето, трябва да заплаща месечна издръжка. Издръжката се определя по споразумение между родителите или […]

Как се формират имената на децата, родени в България или в чужбина?

Ако детето е родено в България и поне единият родител е български гражданин, то името на детето се формира по правилата за българските граждани от собствено, бащино и фамилно име. Собственото име се избира от двамата родители, бащиното име или т.нар. презиме е собственото име на бащата с окончание –ов/а или –ев/а, а фамилното име […]

Съставяне на акт за раждане на български гражданин, роден в чужбина

Придобиване на българско гражданство: Дете, на което поне единият родител е български гражданин, придобива българско гражданство по произход автоматично и без формалности. (Конституция на Република България и чл. 8 от Закона за българското гражданство) Компетентен орган да състави българския акт за раждане: Общината по постоянния адрес на майката, ако тя е български гражданин, а ако […]

Имуществени отношения между съпрузите

Българският Семеен кодекс познава три режима на имуществени отношения между съпрузи – законов режим на общност, законов режим на разделност и договорен режим. Режимът на имуществените отношения се регистрира служебно в електронен регистър към Агенцията по вписванията чрез общината или кметството, където се съхранява актът за сключен граждански брак. По време на брака имущественият режим […]

Към началото